สรุปกฎหมายทนายภัคนันท์

สรุปพยานหลักฐาน

- พยานหลักฐานใน ป.วิ.อ

- พยานหลักฐานใน ป.วิ.พ.

- บทตัดพยานหลักฐานในคดีอาญาตามมาตรา 226

- หน้าที่นำสืบและหลักยกเว้นการนำสืบพยานตามประเด็น มาตรา 84 (1) -(3)

- พยานบอกเล่ากับประจักษ์พยาน - มาตรา 86,87,88,89,90,93,94,95,125,127 เป็นต้น


สรุปกฎหมายวิธีพิจราณาความแพ่ง
  
- การบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาล
- กำหนดเวลาบังคับคดี,สิทธิการร้องขอกันส่วน
-การยึด,อายัดทรัพย์, สิทธิในการขอเฉลี่ยทรัพย์
- การขอทุเลาการบังคำคดี ข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามอุทธรณ์
- ขอให้พิจารณาคดีใหม่ ,ฟ้องซ้อน,ฟ้องซ้ำ,การแก้ไขคำฟ้อง
- คำคู่ความ,การถอนฟ้อง ,การเป็นโจทก์ร่วม,จำเลยร่วม
- วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น, สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา
 

สรุปกฎหมายล้มละลาย
 
- การใช้คำนิยามศัพท์ในมาตรา 6
- การยื่นฟ้องคดีล้มละลายของบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล
- การขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย,คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือ ผลคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้
- การประชุมเจ้าหนี้,การไต่สวนลูกหนี้อย่างเปิด เผย,การประนอมหนี้ก่อนหรือหลังล้มละลาย
- ผลหลังศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย
- การจำกัดสิทธิลูกหนี้ที่ศาลสั่งล้มละลาย
- การปลดจากล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ - ระยะเวลาและสิทธิในการขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้
- ทรัพย์สินที่อาจนำมาชำระหนี้,ผลของการล้มละลาย
- เกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว,การรวบรวม เป็นต้น

สรุปกฎหมายอาญา 

เน้นการอธิบายการให้เหตุผลปรับกับข้อเท็จจริงที่ตรงหรือไม่ตรงต่อ

องค์ประกอบความผิดอาญานั้น

เริ่มจาก บทมาตรา 1 ถึง มาตรา 366

การใช้กฎหมายอาญา

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ความผิดต่อเสรีภาพ

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ความผิดต่อชีวิตร่างกาย  ฯลฯ


สรุป พ.ร.บ วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

จึงพิจารณาสรุปเนื้อหาเป็นลำดับ ดังนี้

การออกคำสั่งทางปกครองมาตรา 5 การพิจารณาทางปกครอง มาตรา 30, 34, การออกคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือมาตรา 37 ดุลพินิจฝ่ายปกครอง 39 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามมาตรา 44 ที่กระทบสิทธิของผู้อุทธรณ์ก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครอง หรือก่อนส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์สั่งตามมาตรา 45  ฯลฯ


สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปทั้งประมวลในการใช้ตัวบทกฎหมาย ตั้งแต่มาตราในบรรพ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 3 ทรัพย์ และลักษณะ 4 นิติกรรมสัญญา

บรรพ 2 หนี้, บรรพ 3 เอกเทศสัญญา, บรรพ 4 ทรัพย์สิน, 5 ครอบครัว และ บรรพ 6 มรดก.

สรุปพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

องค์คณะในการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมชั้นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กัยอัตราโทษและทุนทรัพย์ ,อำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวในศาลแขวง และศาลจังหวัด, ดุลพินิจของศาลอาญาและศาลแพ่งในการโอนคดีที่อยู่่ในศาลอื่นที่มีเขตอำนาจและอำนาจรับคดีไว้พิจารณาคดี

ที่อยู่ในเขตอำนาจอื่นฯลฯ


สรุปการค้าระหว่างประเทศ

ประโยชน์ของการศึกษาการใช้มาตราใน พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 นั้นไม่เพียงแต่เรียนรู้ทำความเข้าใจเพื่อไปสอบในสนามสอบเนติบัณฑิตหรือผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือัยการผู้ช่วยเท่านั้น แต่ สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติในฐานะที่เป็นทนายความให้กับคู่สัญญารับขนของทางทะเลหรือประกันภัยทางทะเลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และรู้ถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการปรับบทในการต่อสู้ของคู่สัญญารับขนของทางทะเล หรือประกันภัยทางทะเลและในการทำคำสั่ง หรือ คำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ที่ต้องอาศัยมาตราใน พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเลฯ มาปรับเพื่อพิจารณาในผลความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศนั้นกับประเทศไทย ว่าคู่ความฝ่ายใดจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ดังนั้นการพิจารณาเพื่อการปรับบทมาตรา ใน พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ .ศ. 2534 จึงต้องทำความเข้าใจในหัวข้อดังต่อไปนี้เป็นสำคัญ


สรุปทรัพย์สินทางปัญญา

อธิบายการใช้ตัวบทกฎหมาย  ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. 2537 เป็นไปตามมาตรา 4  ตามประเภทงานของผู้สร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

มาตรา 4 บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้


สรุปกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

อำนาจหน้าที่หรือสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ หรือ สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญ

           1. พระมหากษัตริย์ ทรงใช้พระราชอำนาจตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติ เช่น หมวด 1 มาตรา 2,3 ตามหมวด 2 ตั้งแต่มาตรา 7 ถึงมาตรา 25


Who Is Online

We have 9 guests and no members online

Visitors Counter

06812691
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
164
353
267735
4247
8670
6812691

Your IP: 18.210.24.208
2020-01-21 00:26