สรุปกฎหมายทนายภัคนันท์

สรุปพยานหลักฐาน

- พยานหลักฐานใน ป.วิ.อ

- พยานหลักฐานใน ป.วิ.พ.

- บทตัดพยานหลักฐานในคดีอาญาตามมาตรา 226

- หน้าที่นำสืบและหลักยกเว้นการนำสืบพยานตามประเด็น มาตรา 84 (1) -(3)

- พยานบอกเล่ากับประจักษ์พยาน - มาตรา 86,87,88,89,90,93,94,95,125,127 เป็นต้น


สรุปกฎหมายวิธีพิจราณาความแพ่ง
  
- การบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาล
- กำหนดเวลาบังคับคดี,สิทธิการร้องขอกันส่วน
-การยึด,อายัดทรัพย์, สิทธิในการขอเฉลี่ยทรัพย์
- การขอทุเลาการบังคำคดี ข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามอุทธรณ์
- ขอให้พิจารณาคดีใหม่ ,ฟ้องซ้อน,ฟ้องซ้ำ,การแก้ไขคำฟ้อง
- คำคู่ความ,การถอนฟ้อง ,การเป็นโจทก์ร่วม,จำเลยร่วม
- วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น, สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา
 

สรุปกฎหมายล้มละลาย
 
- การใช้คำนิยามศัพท์ในมาตรา 6
- การยื่นฟ้องคดีล้มละลายของบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล
- การขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย,คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือ ผลคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้
- การประชุมเจ้าหนี้,การไต่สวนลูกหนี้อย่างเปิด เผย,การประนอมหนี้ก่อนหรือหลังล้มละลาย
- ผลหลังศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย
- การจำกัดสิทธิลูกหนี้ที่ศาลสั่งล้มละลาย
- การปลดจากล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ - ระยะเวลาและสิทธิในการขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้
- ทรัพย์สินที่อาจนำมาชำระหนี้,ผลของการล้มละลาย
- เกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว,การรวบรวม เป็นต้น

สรุปกฎหมายอาญา 

เน้นการอธิบายการให้เหตุผลปรับกับข้อเท็จจริงที่ตรงหรือไม่ตรงต่อ

องค์ประกอบความผิดอาญานั้น

เริ่มจาก บทมาตรา 1 ถึง มาตรา 366

การใช้กฎหมายอาญา

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ความผิดต่อเสรีภาพ

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ความผิดต่อชีวิตร่างกาย  ฯลฯ


สรุป พ.ร.บ วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

จึงพิจารณาสรุปเนื้อหาเป็นลำดับ ดังนี้

การออกคำสั่งทางปกครองมาตรา 5 การพิจารณาทางปกครอง มาตรา 30, 34, การออกคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือมาตรา 37 ดุลพินิจฝ่ายปกครอง 39 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามมาตรา 44 ที่กระทบสิทธิของผู้อุทธรณ์ก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครอง หรือก่อนส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์สั่งตามมาตรา 45  ฯลฯ


สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปทั้งประมวลในการใช้ตัวบทกฎหมาย ตั้งแต่มาตราในบรรพ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 3 ทรัพย์ และลักษณะ 4 นิติกรรมสัญญา

บรรพ 2 หนี้, บรรพ 3 เอกเทศสัญญา, บรรพ 4 ทรัพย์สิน, 5 ครอบครัว และ บรรพ 6 มรดก.

สรุปพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

องค์คณะในการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมชั้นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กัยอัตราโทษและทุนทรัพย์ ,อำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวในศาลแขวง และศาลจังหวัด, ดุลพินิจของศาลอาญาและศาลแพ่งในการโอนคดีที่อยู่่ในศาลอื่นที่มีเขตอำนาจและอำนาจรับคดีไว้พิจารณาคดี

ที่อยู่ในเขตอำนาจอื่นฯลฯ


สรุปการค้าระหว่างประเทศ

ประโยชน์ของการศึกษาการใช้มาตราใน พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 นั้นไม่เพียงแต่เรียนรู้ทำความเข้าใจเพื่อไปสอบในสนามสอบเนติบัณฑิตหรือผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือัยการผู้ช่วยเท่านั้น แต่ สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติในฐานะที่เป็นทนายความให้กับคู่สัญญารับขนของทางทะเลหรือประกันภัยทางทะเลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และรู้ถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการปรับบทในการต่อสู้ของคู่สัญญารับขนของทางทะเล หรือประกันภัยทางทะเลและในการทำคำสั่ง หรือ คำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ที่ต้องอาศัยมาตราใน พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเลฯ มาปรับเพื่อพิจารณาในผลความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศนั้นกับประเทศไทย ว่าคู่ความฝ่ายใดจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ดังนั้นการพิจารณาเพื่อการปรับบทมาตรา ใน พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ .ศ. 2534 จึงต้องทำความเข้าใจในหัวข้อดังต่อไปนี้เป็นสำคัญ


สรุปทรัพย์สินทางปัญญา

อธิบายการใช้ตัวบทกฎหมาย  ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. 2537 เป็นไปตามมาตรา 4  ตามประเภทงานของผู้สร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

มาตรา 4 บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้


สรุปกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

อำนาจหน้าที่หรือสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ หรือ สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญ

           1. พระมหากษัตริย์ ทรงใช้พระราชอำนาจตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติ เช่น หมวด 1 มาตรา 2,3 ตามหมวด 2 ตั้งแต่มาตรา 7 ถึงมาตรา 25


Who Is Online

We have 13 guests and no members online

Visitors Counter

06821203
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
235
320
2096
274144
6236
6523
6821203

Your IP: 3.234.208.66
2020-02-22 16:40