Get Adobe Flash player

จำนวนคนเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday40
mod_vvisit_counterYesterday550
mod_vvisit_counterThis week40
mod_vvisit_counterLast week20326
mod_vvisit_counterThis month79187
mod_vvisit_counterLast month161312
mod_vvisit_counterAll days6826341

Facebook Share

Share on facebook


Home

Dialogue for Lawyers

dialogue for lawyers 2555.jpg - 324.93 Kb

จำหน่ายที่ 1.  ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา 02-8876816 2. ร้านมวลบัณฑิตศาลอาญาธนบุรี (น้าชวน), 3. พ่อขุนประยุกต์ สาขา สำนักงานใหญ่ ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง หน้าซอยรามคำแหง 53 โทร 02-514-1422-3, 4. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 02-613-3897 5. ร้านหนังสือกฎหมายหน้าศาลจังหวัดตลิ่งชัน ฯลฯ

Undecided

พบกับการรวบรวมเรื่องราวทางอีเมล์ ครั้งแรก และ 5 เรื่องเล่าของ ติวเตอร์ นัน ไม่ว่าการศึกษา การทำคดีที่หยิบยกมาแต่งเป็นภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ สองภาษา ไทย อังกฤษ และ แง่คิด มุมมอง สำนวน Idiom พิมพ์สี่สีทั้งเล่มในราคา 255 บาท 326 หน้า รวมหน้าปก และเชื่อว่าเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน และขอขอบคุณ เพื่อนนักกฎหมายทุกท่าน เราก็ยังคงมีกันอย่างนี้ไปตลอด ทุกอย่างที่ผ่านมาไม่ว่าชีทสรุปกฎหมายหรือการส่งเรื่องมาให้ตอบทางเว็บไซร์ เรื่องราวดีๆ ที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นได้เพราะกำลังใจจากพวกคุณตั้งแต่ปี 2547 ถึง ปัจจุบัน จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ และจะได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในสรุปกฎหมายในหลายๆอย่างต่อไป.

Embarassed

I do it for you.

cover of administrative 24-6-2012.jpg - 66.93 Kbfront cover of the constitution of the kingdom.jpg - 71.91 Kb

Oil colour by Lawyer Nan

เปลี่ยนแปลงต้นฉบับ ดังต่อไปนี้ ระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คือ

1 ทรัพย์สินทางปัญญา 2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

3. สรุปกฎหมายปกครอง และอื่นฯลฯ

สรุปพยานหลักฐาน

- พยานหลักฐานใน ป.วิ.อ

- พยานหลักฐานใน ป.วิ.พ.

- บทตัดพยานหลักฐานในคดีอาญาตามมาตรา 226

- หน้าที่นำสืบและหลักยกเว้นการนำสืบพยานตามประเด็น มาตรา 84 (1) -(3)

- พยานบอกเล่ากับประจักษ์พยาน - มาตรา 86,87,88,89,90,93,94,95,125,127 เป็นต้น

สรุปกฎหมายวิธีพิจราณาความแพ่ง
  
- การบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาล
- กำหนดเวลาบังคับคดี,สิทธิการร้องขอกันส่วน
-การยึด,อายัดทรัพย์, สิทธิในการขอเฉลี่ยทรัพย์
- การขอทุเลาการบังคำคดี ข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามอุทธรณ์
- ขอให้พิจารณาคดีใหม่ ,ฟ้องซ้อน,ฟ้องซ้ำ,การแก้ไขคำฟ้อง
- คำคู่ความ,การถอนฟ้อง ,การเป็นโจทก์ร่วม,จำเลยร่วม
- วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น, สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา
 

สรุปกฎหมายล้มละลาย
 
- การใช้คำนิยามศัพท์ในมาตรา 6
- การยื่นฟ้องคดีล้มละลายของบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล
- การขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย,คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือ ผลคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้
- การประชุมเจ้าหนี้,การไต่สวนลูกหนี้อย่างเปิด เผย,การประนอมหนี้ก่อนหรือหลังล้มละลาย
- ผลหลังศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย
- การจำกัดสิทธิลูกหนี้ที่ศาลสั่งล้มละลาย
- การปลดจากล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ - ระยะเวลาและสิทธิในการขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้
- ทรัพย์สินที่อาจนำมาชำระหนี้,ผลของการล้มละลาย
- เกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว,การรวบรวม เป็นต้น

สรุปกฎหมายอาญา 

เน้นการอธิบายการให้เหตุผลปรับกับข้อเท็จจริงที่ตรงหรือไม่ตรงต่อ

องค์ประกอบความผิดอาญานั้น

เริ่มจาก บทมาตรา 1 ถึง มาตรา 366

 การใช้กฎหมายอาญา

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ความผิดต่อเสรีภาพ

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ความผิดต่อชีวิตร่างกาย  ฯลฯ

consititution law.jpg - 123.02 Kb

สรุปกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

อำนาจหน้าที่หรือสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ หรือ สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญ

           1. พระมหากษัตริย์ ทรงใช้พระราชอำนาจตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติ เช่น หมวด 1 มาตรา 2,3 ตามหมวด 2 ตั้งแต่มาตรา 7 ถึงมาตรา 25

หรือในหมวด 9 คณะรัฐมนตรี  มีพระราชอำนาจในการต่างๆ ดังนี้ มาตรา 187  การตราประราชกฤษฎีกาไม่ขัดต่อกฎหมาย , มาตรา 188 พระราชอำนาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการซึ่ง,มาตรา 189 พระราชอำนาจในการประกาศสงครามเมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา,มาตรา 190 พระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ,มาตรา 191 ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ ,มาตรา 192 พระราชอำนาจในการถอดถอนฐานันดรศักดิ์และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือมาตรา 193 อำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเมือง ตำแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า และทรงให้พ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะความตาย.

           2. ฝ่ายรัฐบริหารประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ ตามหมวดที่ 5 ตั้งแต่ส่วนที่ 1 มาตรา 75 ถึง ส่วนที่ 10 มาตรา 87  ประกอบมาตรา 176  และ รัฐมนตรีรับผิดชอบในการบริหารบ้านเมืองต่อสภาผู้แทนราษฎร ในหน้าที่ของตน รวมทั้งต้องต้องรับผิดชอบร่วมกันกันต่อรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี ตามที่มาตรา 178 บัญญัติ และใช้สิทธิออกพระราชกำหนดตามมาตรา 184 หรือการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 281,282  หรือการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 291 เป็นต้น

          3. สภาผู้แทนราษฎรใช้มาตรากฎหมายในรัฐธรรมนูญเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่บัญญัติและใช้สิทธิเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล เช่น หน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติ ตั้งแต่มาตรา 139-160 หรือการใช้สิทธิ 162 หรือเสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 158,159 หรืออภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติไม่ไว้วางใจตามมาตรา 179 หรือพิจารณาพระราชกำหนดตามมาตรา 184 หรือใช้สิทธิตามมาตรา 185 หรือใช้สิทธิตามมาตรา 154 (1) หรือใช้สิทธิตามมาตรา 248,249 ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากตำแหน่ง หรือการใช้สิทธิตามมาตรา 271 เพื่อถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270  หรือการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 (1)  เป็นต้น

           4. วุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่พิจารณาพระราชกำหนดตามมาตรา 184 วรรคสาม  วรรคห้า หรือการใช้สิทธิตามมาตรา 185 หรือหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 139,140,141 หรือ ร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา 142,143,145 ถึง 149 หรือการใช้สิทธิตามมาตรา 154 (1) หรือการใช้สิทธิตามมาตรา 156 หรือ 161หรือ หน้าที่รับการเสนอรับสนองการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา 230,231 หรือผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา 243 หรือคณะกรรมการปกกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา 246 วรรคสี่  หรือ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมาตรา 252  วรรคสี่  หรือการลงนามรับสนองการแต่งตั้งอัยการสูงสุด ตามมาตรา 254 วรรคสี่  และหน้าที่ของประธานวุฒิสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามฯลฯ หรือมาตรา 256  วรรคสอง หรือ อำนาจในการถอดถอนบุคคลใดตามที่มาตรา 270 บัญญัติ เป็นต้น                                                                                                              

         5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิตามที่มาตราในกฎหมายรัฐธรรมนูญให้อำนาจได้ เช่น การอ้างสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในหมวดที่ 3 ตั้งแต่ส่วนที่ 1 มาตรา 26 ถึง ส่วนที่ 13 สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 (ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ทราบถึงการกระทำนั้น  คำร้องตามมาตรา 68 จึงเป็นสิทธิแยกต่่างหากจากสิทธิตามคำร้องประเภทอื่นตามรัฐธรรมนูญแล้วได้หรือร่วมประเภทไปพร้อมกรณีอื่นที่มีการกล่าวอ้างว่าการกระทำดังกล่าวขัดมาตรา 68

 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจวินิจฉัยว่า มีการกระทำอันเป็นการมิชอบตามมาตรา 68 ได้โดยส่วนเดียว อำนาจในการรับคำร้องของศาล กับกรณีที่ศาลจะมีคำสั่งในเนื้อคำร้องอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะคนละลำดับกัน การเขียนคำตอบก็ต้องวางเป็นลำดับก่อนหลังเช่นเดียวกันนี้ ) หากมีกรณีหรือเสนอร่างกฎหมายตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 142 (4) บัญญัติ หรือ ในหมวดที่ 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนตามมาตรา 163-165  หรือบุคคลใดซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรอง(ให้ประชาชนมีสิทธิหรือเสรีภาพ)ต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 212  หรือการเสนอเรื่องเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 291 (1)

          6. องค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นไปตามหมวดที่ 11 บัญญัติ ใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ต้องพิจารณาประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสมอ แต่ข้อสอบไม่ออกไปถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในการใช้อำนาจหน้าที่ขององค์กรนั้น

          7. อำนาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยถึงความขัดหรือแย้งหรือความชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ เช่น เรื่องตามคำร้องมาตรา 185 , 141,154,  211 ,212 , 214 หรือมาตรา 245 (1)  เป็นต้น                     

สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

 

 สรุปทั้งประมวลในการใช้ตัวบทกฎหมาย ตั้งแต่มาตราในบรรพ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 3 ทรัพย์ และลักษณะ 4 นิติกรรมสัญญา
บรรพ 2 หนี้, บรรพ 3 เอกเทศสัญญา, บรรพ 4 ทรัพย์สิน, 5 ครอบครัว และ บรรพ 6 มรดก.

 

 
 

administrative.jpg - 116.02 Kb 

สรุป พ.ร.บ วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงพิจารณาสรุปเนื้อหาเป็นลำดับ ดังนี้

การออกคำสั่งทางปกครองมาตรา 5 การพิจารณาทางปกครอง มาตรา 30, 34, การออกคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือมาตรา 37 ดุลพินิจฝ่ายปกครอง 39 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามมาตรา 44 ที่กระทบสิทธิของผู้อุทธรณ์ก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครอง หรือก่อนส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์สั่งตามมาตรา 45  ฯลฯ

สรุป พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวืิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

ประเภทคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา 9 (1)-(6) และประเภทคดีหรือข้อพิพาทที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคสอง (1)- (3) และประเภทคดีตามมาตรา 9 นี้ต้องพิจารณาประกอบหลักการเป็นผู้เสียหายในทางปกครองตามมาตรา 42และที่ให้ศาลมีคำขอบังคับได้ตามมาตรา  72 และแม้เป็นผู้เสียหายในทางปกครองตามมาตรา 42 ยังต้องพิจารณาอายุความการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองตามประเภทคดีที่พิพาทกันในทางปกครองตามมาตรา 49 ,มาตรา 50 มาตรา 51 หาไม่อาจเสียสิทธินั้นได้เพราะศาลปกครองไม่อาจรับพิจารณาคดีที่ขาดอายุความได้ไม่ เว้นแต่คดีนั้นเป็นข้อพิพาทในทางปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือสถานะของบุคคล ดังนี้ ไม่อยู่ภายในบังคับกำหนดเวลายื่นฟ้องคดีนั้นต่อศาลปกครองตามมาตราดังกล่าว จะยื่นฟ้องคดีนั้นเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา 52

อยู่ระหว่างเปลี่ยนต้นฉบับ

สรุปพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

องค์คณะในการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมชั้นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กัยอัตราโทษและทุนทรัพย์ ,อำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวในศาลแขวง และศาลจังหวัด, ดุลพินิจของศาลอาญาและศาลแพ่งในการโอนคดีที่อยู่่ในศาลอื่นที่มีเขตอำนาจและอำนาจรับคดีไว้พิจารณาคดี

ที่อยู่ในเขตอำนาจอื่นฯลฯ

 

 

 
อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับ

สรุปการค้าระหว่างประเทศ

ประโยชน์ของการศึกษาการใช้มาตราใน พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 นั้นไม่เพียงแต่เรียนรู้ทำความเข้าใจเพื่อไปสอบในสนามสอบเนติบัณฑิตหรือผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือัยการผู้ช่วยเท่านั้น แต่ สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติในฐานะที่เป็นทนายความให้กับคู่สัญญารับขนของทางทะเลหรือประกันภัยทางทะเลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และรู้ถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการปรับบทในการต่อสู้ของคู่สัญญารับขนของทางทะเล หรือประกันภัยทางทะเลและในการทำคำสั่ง หรือ คำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ที่ต้องอาศัยมาตราใน พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเลฯ มาปรับเพื่อพิจารณาในผลความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศนั้นกับประเทศไทย ว่าคู่ความฝ่ายใดจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ดังนั้นการพิจารณาเพื่อการปรับบทมาตรา ใน พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ .ศ. 2534 จึงต้องทำความเข้าใจในหัวข้อดังต่อไปนี้เป็นสำคัญ

intellectual property.jpg - 111.95 Kb

สรุปทรัพย์สินทางปัญญา

 

อธิบายการใช้ตัวบทกฎหมาย  ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. 2537 เป็นไปตามมาตรา 4  ตามประเภทงานของผู้สร้างสรรค์ดังต่อไปนี้
มาตรา 4 บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้
“ผู้สร้างสรรค์” หมายความว่า ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัตินี้ หลักในการปรับบทมาตรา 4 ตามความหมายคำว่า “ผู้สร้างสรรค์”
1. การกระทำที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานใดขึ้นจึงต้องเป็นประเภทของงานที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ มาตรา 4 บัญญัติ  ไว้ มิฉะนั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ซึ่งงานที่กฎหมายถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์พึงพิจารณาตามมาตรา 6 ประกอบมาตรา 4 เสมอ
 

 

สรุปกฎหมายติวเตอร์นันท์

แนะนำลิงค์กฎหมาย